PGD’NİN GETİRDİKLERİ

Bilindiği üzere, 7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu hükümleri çerçevesinde yeni Asansör Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği 11 Mart 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Yeni yönetmelik doğrultusunda asansörlerde saptanan uygunsuzlukların risk temelli değerlendirilmesine yönelik getirilen maddeler, sektörün ana gündem maddesi olarak yerini almıştır. 

Türkiye Asansör Sanayicileri Federasyonu (TASFED) olarak yayımlanan yönetmeliğin taslak metni üzerinde çalışma yaparak, görüşlerimizi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na iletmiştik. Ancak yayımlanan PGD Yönetmeliği ile mercek altına alınan risk faktörleri yasada yeni belirsizliklerin oluşmasına zemin hazırlar niteliktedir. Yayınlanan yönetmelikte belirtilen duyusal inceleme kontrol yapan görevlilerin bakış acılarına ve yorumlarına göre değişiklik gösterecektir. Zira yönetmelik ekinde paylaşılmayan kontrol listesinin varlığından bahsedilmektedir. Yönetmelikte bu formun günün şartlarına göre güncellendiği bilgisi bizim için yetersizdir. Sektör temsilcileri olarak, söz konusu formun bizlerle paylaşılması tercihimizdir! 

Yine taslak metin üzerinde sunduğumuz taleplerden birisi de piyasaya arz edilen asansörün sorumlusunun belirlenmesi konusunun netlik kazanmadığıdır.  Asansörün montajını yapan firmalar tüm sorumluluğu alırken bakımcı firması değişen asansörlerde yine sorumluluk montaj firmasına kalmaktadır.  Piyasaya arz edilen asansör montaj yapan yapan firmanın sorumluluğundan çıkmalı ve bakım yapan firma sorumlu olmalıdır. 

Ayrıca Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB)’nin 43’üncü maddesinde belirtilen şekli uygunsuzlukların herhangi birinin tespit edilmesi durumunda, İl Müdürlüğü bu uygunsuzlukları risk değerlendirmeye tabi tutar ifadelerine yer verildiğini görüyoruz. 

Asansör Yönetmeliği’nde;

Şekli Uygunsuzluk

MADDE 43 – (1) 40’ıncı maddede belirtilen hususlara aykırı olmamak koşuluyla Bakanlık, aşağıda yer alan uygunsuzlukların tespit edilmesi durumunda iktisadi işletmeciden söz konusu uygunsuzlukların giderilmesini talep eder:

a) “CE” işaretinin, “CE” İşareti Yönetmeliğine uygun olmayacak bir şekilde asansöre veya asansör güvenlik aksamına iliştirilmiş olması,

b) “CE” işaretinin, asansöre veya asansör güvenlik aksamına iliştirilmemiş olması,

c) “CE” işaretinin, 22’nci maddeye uygun olacak şekilde onaylanmış kuruluş kimlik kayıt numarası ile birlikte iliştirilmemesi veya söz konusu maddeye aykırı olacak şekilde iliştirilmiş olması,

ç) AB uygunluk beyanının düzenlenmemiş olması,

d) AB uygunluk beyanının doğru biçimde düzenlenmemiş olması,

e) Ek-IV’ün Bölüm A’sı ve B’si, Ek-VII, Ek-VIII ve Ek-XI’de yer alan teknik dosyanın mevcut olmaması veya tamamlanmamış olması,

f) Asansör monte eden, imalatçı veya ithalatçının adının, ticari unvanının veya tescilli ticari markasının veya adresinin, 10 uncu maddenin altıncı fıkrasına, 11 inci maddenin altıncı fıkrasına ve 13 üncü maddenin üçüncü fıkrasına uygun olacak şekilde belirtilmemiş olması,

g) Asansör veya asansör güvenlik aksamının tanımlanmasını sağlayan bilginin, 10 uncu maddenin beşinci fıkrasına ve 11 inci maddenin beşinci fıkrasına uygun bir şekilde yer almaması,

ğ) Asansör veya asansör güvenlik aksamı için düzenlenen talimatın, 10 uncu maddenin yedinci fıkrasında ve 11 inci maddenin yedinci fıkrasında belirtildiği şekilde birlikte bulunmaması veya belgelerin uygulanabilir gerekliliklere uygun olmaması.

(2) Bakanlık, birinci fıkrada belirtilen uygunsuzluğun devam etmesi durumunda, asansörün kullanımının kısıtlanmasına veya yasaklanmasına; asansör güvenlik aksamının piyasada bulunmasının yasaklanmasına veya kısıtlanmasına veya piyasadan çekilmesine veya geri çağrılmasına dair bütün uygun tedbiri alır.

CEZA MİKTARLARI KÂR ORANLARININ ÜZERİNDE

Evet! 43’üncü maddeye dikkat çekmek istiyorum. 7223 sayılı Kanun gereği asansör de uygunsuzluk tespiti yapıldığı anda risk seviyesi ne olursa olsun, düzeltme işlemi beklenmeksizin sorumluya idari para cezası uygulanmaktadır. Aşağıdaki tablo incelendiğinde ceza miktarlarının bir asansörün montajından elde edilen kar miktarlarından çok daha fazla olduğu görülmektedir. Bunu göz önüne alarak bu sorumluluğu alan Firmalarımızın iş ve işleyişlerini çok daha düzgün, yönetmeliklere, kalite yönetim sistemine ve  standartlara uygun olarak yapması gerektiği görülmektedir. 

CEZA MİKTARLARI

pastedGraphic.png