Asansörde Hizmet Standardı Yükselecek “Mesleki Sorumluluk Sigortası”

 

KÖŞE YAZISI

 Zeki Şamlıoğlu

Elektronik ve Haberleşme Mühendisi

ASANSÖRDE HİZMET STANDARDI YÜKSELECEK

“Mesleki Sorumluluk Sigortası”

12 Mayıs 1989 tarih ve 20163 sayılı Resmi Gazete ile ilk asansör yönetmeliği yayınlanarak, asansör montaj ve bakım hizmetleri ile ilgili olarak görev ve sorumluluklar belirlenmiştir. Geçen yaklaşık 30 yılda asansör yönetmelikleri pek çok değişikliklere uğramıştır. Tüm değişikliklerde sektörle ilgili olumlu adımlar atılarak, sektör standartlara ve yönetmeliklere daha uygun hale getirilmiştir.

Mesleki sorumluluk sigortası ile ilgili olarak getirilen sorumluluk, 6 Nisan 2019 tarih ve 30737 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği Madde 13 -12’de belirtilmiştir.

 Yetkili servis kendisi tarafından asansöre verilen bakım, onarım ve servis hizmeti ile ilgili olarak mesleki hata ve/veya ihmaller nedeniyle bina sorumlusunun ve diğer üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerini karşılamak üzere en az 500.000 TL tutarında mesleki sorumluluk sigortasını yaptırır. Bir sonraki yıl için geçerli sayılacak olan mesleki sorumluluk sigortasının değeri, 213 sayılı Kanun hükümleri uyarınca o yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı kadar arttırılır.

Ayrıca;

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmeliğin;

  1. a) 13. maddesinin on ikinci fıkrası yayımı tarihinden on iki ay sonra,
  2. b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

Maddesiyle, 6 Nisan 2020 de yürürlüğe gireceğini hükme bağlamıştır.

 

“Sigorta Sektörümüze Önemli Katkılar Sunuyor”

Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği ile getirilen mesleki sorumluluk sigortası, firmaları belli ölçüde risklere karşı korumaya alıp, hizmette standardın yükseltilmesine de katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda hizmet veren firmaları, mesleki hata ve/veya ihmalleri nedeniyle, bina sorumlusu ve diğer üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerine karşı koruyacaktır.

Sigortanın Kapsamı ve Maddeleri

 Bu sigorta, sözleşme ile daimi bakıma tabi olan ve marka, tip, kullanılış tarzı, taşıma kapasitesi ile bulunduğu yerin adresi, bu poliçede gösterilen asansör veya asansörlerle ilgili olarak meydana gelebilecek kazalar sonucu üçüncü kişiler tarafından ileri sürülecek tazminat miktarlarını poliçede yazılı meblağlara kadar temin eder.

 Sigortacı, ayrıca bu sigorta ile ilgili olarak bir dava açılması halinde hükmolunan mahkeme masrafları ile avukatlık ücretlerini ödemekle yükümlüdür. Şu kadar ki hükmolunan tazminat sigorta bedelini geçerse sigortacı, avukatlık ücreti dahil dava masraflarına, ancak sigorta bedeli oranında iştirak eder.

Özetlersek;

- Asansör kazası sonucu zarar görenlerin maddi ve bedeni zararları sigortadan karşılanacak.

- Kaza nedeniyle ölenlerin yakınlarına vefat tazminatı ödenecek.

- Sakat kalanlara sakatlık tazminatı ödenecek.

- Kaza nedeniyle oluşacak sağlık giderleri sigortadan karşılanacak.

- Kaza nedeniyle üçüncü kişilerin mallarından meydana gelecek maddi zararlar da sigorta kapsamına girecek.

- Tazminat taleplerinin dışında asansör kazası nedeniyle açılacak davalar karşısında mahkeme masrafları, avukatlık ücretleri sigortadan karşılanacak.

- Asansörlerde periyodik kontrol ve muayene yapan yetkili kurumlar ayrıca sigorta yaptıracak.

“Sigorta Masrafının Yükü, Bakım Ücretlerine Yansıyacaktır”

Bu sigortanın firmalara getirebileceği maddi yük,  asansör bakım sayısına göre değişmekle birlikte, ortalama ayda 500TL civarında olacaktır.

Ayda 500TL, firmalar için büyük bir yük oluşturmayacağı düşünülse de, aşırı rekabet yaşayan İşletme ve Bakım firmaları, bu rekabet neticesinde, aylık bakım ücretleri reel olarak sürekli düşmektedir. Asansör Montaj ve Bakım firmalarının sayısının sürekli artması, bakım ücretlerinde yaşanan, birbirini yok etmeye yönelik rekabet, kurumsallaşma ve ar-ge adına atılabilecek adımları da engellemektedir.

“Asansör Firmaları Öncelikle Kurumsallaşmalarını Tamamlamalı”

Firmalar, bu mesleki sorumluluk sigortası yanında, kendi çalışanlarının karşılaşabileceği kazalara karşı da tedbirler alarak sigorta yaptırmalıdırlar. Bunların hepsi bir bütünün parçaları olup, firmalar için kurumsal yapı gerektirmektedir. Kurumsallaşamayan firmalar zaman içerisinde birçok sorumluluklarını yerine getiremez duruma düşeceklerdir. Bu durum, mesleki sorumluluk sigortası gibi diğer  yapılması gereken sorumluluklarında ihmaline yol açacaktır.

1989’dan beri çıkarılan her asansör yönetmenliğiyle firmalar kurumsal yapıya doğru yönlendirilmektedirler. Tüm bu değişiklikleri tasvip ediyor, ancak yeterli bulmuyoruz. Çünkü, sektörde yer alan Montaj, İşletme ve Bakım firmalarının, çok daha derin sorunları bulunmaktadır. İnsan hayatı için tehlike barındıran asansör sektörü, kurumsallaşamayan küçük  firmalar yerine, güçlü kurumsallaşmış ve ar-ge çalışmaları yapabilen firmalardan oluşması için, asansör montaj ve bakım firmaları sayısal olarak sınırlandırılmalıdırlar.

Bu konuda, Türkiye ASFED bünyesi altında neticeye müessir çalışmalar yapılmasını beklemekteyiz. Asansör Montaj ve Bakım firmalarının sorunlarının çözümünün, Türkiye ASFED’in bu konuda  Bakanlık nezdindeki yoğun çalışmalarına bağlı olduğuna inanıyoruz.